Bảo mật website mã nguồn mở Linux với Mod_Security

Bảo mật website mã nguồn mở Linux với Mod_Security
      Accelerated Mobile Pages

Đối với một mã nguồn mở như hosting Linux thì việc bảo mật web rất là quan trọng, vì ở đây có chứa khá nhiều lỗ hổng cho hacker lọt vào. Do vậy ngoài việc...

Đối với một mã nguồn mở như hosting Linux thì việc bảo mật rất là quan trọng, vì ở đây có chứa khá nhiều lỗ hổng cho hacker lọt vào. Do vậy ngoài việc thiết kế web bảo mật, quản trị web cần sử dụng những công cụ hỗ trợ để bảo mật website của mình. Hôm nay chúng ta cùng sử dụng Mod_Security để bảo vệ website của mình.

Mod_security là một opensource web application firewall được Ivan Ristic phát triển dành cho Apache Web Server. Ivan Ristic là tác giả quyển sách.Ông là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bảo vệ Apache Web Server. Ông đã có nhiều thời gian nghiên cứu Web Application Security, Web Intrusion Detection, và Security Patterns. Trước khi chuyển sang lĩnh vực security, Ivan đã có nhiều năm làm việc như một developer, system architect, technical director trong phát triển phần mềm. Ông là người sáng lập ra công ty ThinkingStone làm các dịch vụ liên quan đến [website] application security.

Ứng dụng tường lửa ModSecurity

Để cài được MOD này các bạn cần phải cài đầy đủ gói L A M P trước trên server hoặc VPS của mình nhé, sau đó chạy lệnh phù hợp với OS trên server:
## For RHEL/CentOS 6.2/6.1/6/5.8 ## 
# yum install gcc make 
# yum install libxml2 libxml2-devel httpd-devel pcre-devel curl-devel 
## For Fedora 17,16,15,14,13,12 ## 
# yum install gcc make 
# yum install libxml2 libxml2-devel httpd-devel pcre-devel curl-devel

Download Mod_Securtiy và bắt đầu cài đặt.

## For RHEL/CentOS 6.2/6.1/6/5.8 ## 
# cd /usr/src 
# wget http://www.modsecurity.org/download/modsecurity-apache_2.6.6.tar.gz 
# tar xzf modsecurity-apache_2.6.6.tar.gz 
# cd modsecurity-apache_2.6.6 
# ./configure # make install # cp modsecurity.conf-recommended /etc/httpd/conf.d/modsecurity.conf    ## For Fedora 17,16,15,14,13,12 ## 
# cd /usr/src 
# wget http://www.modsecurity.org/download/modsecurity-apache_2.6.6.tar.gz 
# tar xzf modsecurity-apache_2.6.6.tar.gz 
# cd modsecurity-apache_2.6.6 
# ./configure 
# make install 
# cp modsecurity.conf-recommended /etc/httpd/conf.d/modsecurity.conf

Mod security này yêu cầu cần phải có OWASP (Open Web Application Security Project) để tạo cấu hình đầu tiên, các rules này dùng để bảo vệ website của bạn khỏi các nguy cơ chưa được định nghĩa và được tìm ra trong quá trình phát triển các website và do nghiên cứu, vì thế việc cài các rules này là việc làm khá quan trọng, các bạn cài như sau:

## For RHEL/CentOS 6.2/6.1/6/5.8 ## 
# cd /etc/httpd/ 
# wget http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/mod_security_crs/modsecurity-crs_2.2.5.tar.gz/aaeaa1124e8efc39eeb064fb47cfc0aa/modsecurity-crs_2.2.5.tar.gz 
# tar xzf modsecurity-crs_2.2.5.tar.gz 
# mv modsecurity-crs_2.2.5 modsecurity-crs # cd modsecurity-crs 
# cp modsecurity_crs_10_setup.conf.example modsecurity_crs_10_config.conf    ## For Fedora 17,16,15,14,13,12 ## 
# cd /etc/httpd/ 
# wget http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/mod_security_crs/modsecurity-crs_2.2.5.tar.gz/aaeaa1124e8efc39eeb064fb47cfc0aa/modsecurity-crs_2.2.5.tar.gz 
# tar xzf modsecurity-crs_2.2.5.tar.gz 
# mv modsecurity-crs_2.2.5 modsecurity-crs 
# cd modsecurity-crs 
# cp modsecurity_crs_10_setup.conf.example modsecurity_crs_10_config.conf

Tiếp theo, bạn mở FTP lên và edit file httpd.conf theo đường dẫn:

/etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm tới các dòng đầy chữ load module ấy, thêm dòng này:

LoadModule security2_module modules/mod_security2.so

Tiếp theo, các bạn tụt xuống gần cuối file, thêm đoạn [code] load mod này vào:

<IfModule security2_module> Include conf.d/modsecurity.conf </IfModule>

Và cuối cùng là restart lại [Apache] để nó nhận mod này thôi:

# /etc/init.d/httpd restart
Hoặc
service httpd restart

Kiểm tra bằng cách gọi hàm phpinfo() lên, các bạn sẽ thấy có thông báo module đã được load cùng php nhé

Hy vọng với ứng dụng này bạn sẽ thực hiện bảo mật web của mình tốt hơn. Xem thêm các hướng dẫn bảo mật web của Vivicorp. 

Download Mod_Securtiy và bắt đầu cài đặt.

Mod security này yêu cầu cần phải có OWASP (Open Web Application Security Project) để tạo cấu hình đầu tiên, các rules này dùng để bảo vệ website của bạn khỏi các nguy cơ chưa được định nghĩa và được tìm ra trong quá trình phát triển các website và do nghiên cứu, vì thế việc cài các rules này là việc làm khá quan trọng, các bạn cài như sau:

Tiếp theo, bạn mở FTP lên và edit file httpd.conf theo đường dẫn:

Tìm tới các dòng đầy chữ load module ấy, thêm dòng này:

Tiếp theo, các bạn tụt xuống gần cuối file, thêm đoạn [code] load mod này vào:

Và cuối cùng là restart lại [Apache] để nó nhận mod này thôi:

Kiểm tra bằng cách gọi hàm phpinfo() lên, các bạn sẽ thấy có thông báo module đã được load cùng php nhé

Hy vọng với ứng dụng này bạn sẽ thực hiện bảo mật web của mình tốt hơn. Xem thêm các hướng dẫn bảo mật web của Vivicorp.