Hồ sơ đăng ký tên miền .VN

Hồ sơ đăng ký tên miền .VN
      Accelerated Mobile Pages

Biểu mẫu dành cho Doanh nghiệp/Tổ chức:
1. Bản khai đăng ký tên miền
2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền
Biểu mẫu dành cho Cá nhân:
1. Bản khai đăng ký tên miền
2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền
3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền
Biểu mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:
1. Chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về DKT