Domain

/files/images/gioi-thieu/dang-ky-ten-mien-tai-can-tho.jpg
Tìm hiểu về tên miền

Tên miền là gì?, Có bao nhiêu loại tên miền ?, Tên miền bao gồm các ký tự nào?, Tiêu chí khi lựa chọn tên miền, Tầm quan trọng của tên miền, Khác nhau giữa các tên miền com, net, org?, Ai quản lý các tên miền ?, Có thể đăng ký tên miền với thời hạn tối đa bao lâu ?, Có phải khi tôi đăng ký tên miền có nghĩa là tôi là chủ sở hữu tên đó?, Để làm chủ một tên miền, có cần phải có trang web không?, Có phải đăng ký một tên miền đồng nghĩa với việc có một trang web?,  Tôi có thể làm gì với tên miền?

Xem chi tiết